הדרכה ביבליוגרפית הינו קורס סמיסטריאלי מקוון שמטרותיו העיקריות הן:

הקניית כלים בסיסיים בחקר הספרות המדעית, הכרת הסוגים השונים של פרסומים מדעיים, הקניית הרגלי-עזר, לשימוש בספריה, והכרת מבנה מאמר מדעי , תוך הדגשת חשיבותו של כל פרק (תקציר, מבוא, שיטות וחומרים, תוצאות דיון ומסקנות).

תכני הקורס כוללים: הכרת מקורות ביבליוגרפיים שונים, תוך הדגשת המבנה והשימושים הייחודיים לכל מקור, חיפוש מקורות ביבליוגרפיים (כולל שימוש בקטלוג הפנימי של הספריה וחיפושבאתרים הייחודיים למאגרי מידע.) ונוהלי רישום מקורות ביבליוגרפיים בעבודה סמינריונית.

קביעת הציון תיעשה על-פי תרגילים שיוגשו עלפי הודעה מוקדמת במהלך הקורס (30% מהציון) ועל-פי עבודה מסכמת שתוגש בסיום הסמסטר (70%)